Сардэчна запрашаем у Украіну браты Беларусы!События в Беларуси не оставляют равнодушными никого из украинцев. Нечто подобное пережили многие наши сограждане.

Юристы ОМП никогда не были равнодушны к чужой беде и готовы оказать посильную профессиональную помощь для вынужденных переселенцев.

Украина на сегодня является наиболее удобной во многих смыслах страной для временного пребывания. Преимущества включают в себя близость к дому, легкость и быстрота получения вида на жительство, прозрачная и понятная гражданами Беларуси система налогообложения. Дополнительно есть возможность выбрать комфортный город для проживания – от тихого городка на морском побережье до шумного мегаполиса с большим международным аэропортом.

Переезд зачастую создает множество хлопот, сложностей, недопонимания местных правил.

Часть этих хлопот ОМП с радостью возьмет на себя, в частности:

 • получение вида на жительство, что будет включать в себя:
 1. регистрация предприятия и/или получение разрешения на трудоустройство в уже существующей компании;
 2. регистрация места проживания;
 3. в случае необходимости – регистрация субъектом предпринимательской деятельности (т.н. ФОП);
 4. получение медицинских и всех прочих документов, согласно предусмотренной законодательством процедуре;
 • оформление на право проживания членов семьи;
 • оформление документов для школьных или дошкольных учреждений;
 • консультации по базовым вопросам налогообложения;
 • помощь в открытии банковского счета;
 • консультации в документальном оформлении
 • помощь в аренде или покупке жилья, офиса, производственных объектов.

Наша команда – более 50 специалистов разных направлений с огромным опытом работы в более, чем 20 странах.

Весь наш опыт мы с радостью используем в Ваших интересах!

НЕМНОГО ЦИФРПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСЧЕТ РАСХОДОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРАВА НА ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ В  УКРАИНЕ


Падзеі ў Беларусі не пакідаюць абыякавымі нікога з украінцаў. Нешта падобнае перажылі многія нашы суайчыннікі.

Юрысты ОМП ніколі не былі абыякавыя да чужой бяды і гатовыя аказаць пасільную прафесійную дапамогу для вымушаных перасяленцаў.

Украіна на сёння з’яўляецца найбольш зручнай у многіх сэнсах краінай для часовага знаходжання. Перавагі ўключаюць у сябе блізкасць да хаты, лёгкасць і шпаркасць атрымання віду на жыхарства, празрыстая і зразумелая грамадзянамі Беларусі сістэма падаткаабкладання. Дадаткова ёсць магчымасць выбраць камфортны горад для пражывання – ад ціхага мястэчка на марскім узбярэжжы да шумнага мегаполіса з вялікім міжнародным аэрапортам.

Пераезд часцяком стварае мноства клопатаў, складанасцяў, непаразуменьні мясцовых правілаў.

Частка гэтых клопатаў ОМП з радасцю возьме на сябе, у прыватнасці:

 • атрыманне віду на жыхарства, што будзе ўключаць у сябе:
 1. рэгістрацыя прадпрыемства і/або атрыманне дазволу на працаўладкаванне ва ўжо існуючай кампаніі;
 2. рэгістрацыя месца пражывання;
 3. у выпадку неабходнасці – рэгістрацыя суб’ектам прадпрымальніцкай дзейнасці (т.зв. ФОП);
 4. атрыманне медыцынскіх і ўсіх іншых дакументаў, згодна з прадугледжанай заканадаўствам працэдуры;
 • афармленне на права пражывання членаў сям’і;
 • афармленне дакументаў для школьных або дашкольных устаноў;
 • кансультацыі па базавых пытаннях падаткаабкладання;
 • дапамогу ў адкрыцці банкаўскага рахунку;
 • кансультацыі ў дакументальным афармленні
 • дапамогу ў арэндзе або куплі жылля, офіса, вытворчых аб’ектаў.

Наша каманда – больш за 50 спецыялістаў розных напрамкаў з велізарным вопытам работы ў больш, чым 20 краінах. Увесь наш вопыт мы з радасцю выкарыстоўваем у Вашых інтарэсах.