Новини законодавства про працю з 13.07-16.08.2021 рокуШановані колеги!

Інформуємо Вас про основні новини в законодавстві про працю за період з 13 липня по 16 серпня 2021 року.

1. Набрання чинності Порядком подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі з 23 липня 2021р.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова ПФУ від 12 березня 2021р. № 11-1 «Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі». Набрання чинності – 23.07.2021 р.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-21#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису одним із таких способів:

–у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;

–в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

 • Електронні копії сторінок трудової книжки та документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, виготовляються шляхом їх сканування.
 • Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, мають містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi, формат зображення має бути jpg або pdf, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.
 • Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

–найменування роботодавця або ПІБ (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера);
–періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;
–переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
–найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
–причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);
–вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

 • Якщо електронний запис створено з помилками та відправлено, формується новий електронний запис.

2. Мінекономіки надало роз’яснення стосовно обчислення середньої заробітної плати за час відрядження.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Лист Мінекономіки від 13 липня 2021 р. № 4711-06/36275-07.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://ips.ligazakon.net/document/ME210556?an=1

СУТЬ РОЗ’ЯСНЕНЬ:

 • Гарантії для працівників, які направляються у відрядження, встановлені статтею 121 КЗпП, згідно з якою працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Тобто необхідно здійснити розрахунок денної заробітної плати і середньоденної заробітної плати, порівняти їх значення та проводити виплату виходячи із більшого значення.
 • Для визначення денного заробітку враховуються всі елементи заробітної плати, які працівник отримує згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.
 • Розрахунок середньоденної заробітної плати, яка зберігається за працівником у разі службового відрядження, здійснюється відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати.
 • Пунктом 2 Порядку визначено, що у всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані відпустки) середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.
 • Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів (годин), які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин) за цей період.
 • У випадку коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.
 • Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.
 • Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на два сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.
 • Середня заробітна плата, як правило, нараховується виходячи із середньоденної заробітної плати.
 • Середньогодинний заробіток обчислюється у випадках, коли згідно із законодавством необхідно здійснити працівнику оплату за середнім заробітком лише декількох годин (наприклад, якщо працівника було викликано до суду, направлено на медобстеження тощо).

3. Органи місцевого самоврядування більше не штрафуватимуть за порушення трудового законодавства.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова КМУ від 28 липня 2021 р. № 780 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2021-%D0%BF#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • Постановою внесені зміни до:

–Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
–Положення про Державну службу України з питань праці;
–Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

 • Позбавлення повноважень щодо нагляду за дотриманням трудового законодавства посадовців місцевого самоврядування, а саме керівників виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступників. Вказані виконкоми не будуть штрафувати за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, а Держпраці не наглядатиме за дотриманням цими органами законодавства про держнагляд.

4. Набрання чинності Порядком видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності з 20 липня 2021 р.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ МОЗ України від 17 червня 2021 р. № 1234 «Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності». Набрання чинності – 20 липня 2021 р.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0890-21#Text

СУТЬ ПОРЯДКУ:

 • Дані медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, надходять з електронної системи охорони здоров’я.
 • Листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 • Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.
 • Обов’язкові реквізити листка непрацездатності як електронного документа:
  • єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності, спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис (електронна печатка),
  • відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.
 • Дата початку та закриття е-лікарняного. Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.
 • На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого, шляхом додавання наступного порядкового номеру після знаку “-” до унікального номеру першого листка непрацездатності, та, в свою чергу, складають один страховий випадок.
 •  Листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважається виданим з дати відкриття листка непрацездатності.
 • Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних:
  1) з електронної системи охорони здоров’я про:
  –новий медичний висновок в межах випадку тимчасової непрацездатності;
  –медичний висновок з відміткою про новий випадок тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків або медичного висновку за іншою категорією, в тому числі у разі надходження таких медичних висновків в один день;
  2) від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому випадку період дії листка непрацездатності скорочується датою винесення відповідного рішення медико-соціальною експертною комісією.

5. ВРУ схвалила Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова ВРУ «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки» від 15 липня 2021 р. №1652-IX.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1652-20#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • Передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати, яка збільшуватиметься такими етапами:
  –01.2021 — 6000 тис. грн.
  –12.2021 — 6500 тис. грн.
  –10.2022 — 6700 тис. грн.
  –01.2023 — 7176 тис. грн.
  –01.2024 — 7665 тис. грн.

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для Вас. У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас в будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи:

Ігор Огороднійчук, партнер
+380 44 391 30 01 io@omp.ua
Катерина Долга, юрист
+380 50 444 30 50 k.dolga@omp.ua

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»


Ігор Огороднійчук (Партнер)
Катерина Долга (Юрист)